مرتبط با آپ قبلی:

اولا لطفا تا قبل اینکه آپو کامل نخوندید"نظر ندهید"
دوما آپ مخصوص بود...اونم برای ساحل!
سوما ساحلی که براش آپ کردم...خودم نبودم!
چارما دست ساحل(آسمان)خانومم درد نکنه،همه جواب دادن به غیر خودش!"البته میدونم نتت تا دو هفته قطعه..."
و در آخر مچکر از همه!


 جمعه 1391/09/24