قبل شروع هر کاری...
+مثله هر سال تابستون بر همه خوش...
+اتفاقاتی که تو این یه ماه رخ داد بسیار زیاد بود و ما راضی از اتفاقات خوب و بد!

و اما بریم سراغ وب خاک خوردمون...
+بسیار بسیار خرسند گشتیم با نظراتتون...چه آشنا چه غریبه...
+بک گراند مناسب پیدا نکردم برا تعویض قالب، شرمنده باید منو با این بک گراند تحمل کنید!

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

این قسمت رو میسپارم به خودتون...هر جور دلتون می خواد تفسیر کنید!
+37 پنجشنبه 1392/04/13