کسی که گذشته رو فراموش می کند،آن را دوباره تکرار خواهد کرد

افتخاری که با اسلحه بدست می آید،با اسلحه هم از دست می رود

تاًسف برای گذشته مثل دویدن به دنبال باد است پنجشنبه 1390/02/1